Boekhouding kleine vzw

De boekhouding voor een kleine vzw moet aan andere voorwaarden voldoen dan deze aan grote vzw’s gesteld worden. Voor een kleine vzw geldt namelijk dat deze een vereenvoudigde boekhouding mag voeren. Om te bepalen of de vereniging tot de categorie kleine vzw gerekend kan worden kan men naar de voorwaarden van de grote vzw kijken, die verderop zullen worden besproken. Om meer inzicht te krijgen in de vereenvoudigde boekhouding zal er in dit artikel uitgebreid aandacht aan besteed worden onder meer door informatie te verstrekken over het vastgestelde model dat hiervoor is gecreëerd.

Kleine vzw
Een kleine vzw is die vzw die niet voldoet aan de voorwaarden zoals deze gesteld zijn om als grote vzw aangemerkt te worden. Als grote vzw moet er worden voldaan aan twee van de in totaal drie daarvoor geldende criteria. Een van de criteria is dat gemiddeld over het jaar genomen er een equivalent moet zijn van minimaal vijf werknemers die voltijds staan ingeschreven in het personeelsregister van het vzw. Een ander criterium dat van toepassing kan zijn is dat er een balanstotaal aanwezig is van een miljoen euro. Dan is er nog het derde criterium en dat is dat er in totaal 250.000 euro ander dan uitzonderlijke ontvangsten is waarbij de belasting over de toegevoegde waarde niet is meegerekend. Wordt er niet voldaan aan deze voorwaarden dan is er sprake van een kleine vzw en mag er een vereenvoudigde boekhouding gevoerd worden aan de hand van het vastgestelde model.

Vereenvoudigde boekhouding kleine vzw
Hieronder zullen een aantal punten van de vereenvoudigde boekhouding nader worden toegelicht, zodat er een beter inzicht ontstaat van wat er verwacht kan worden van de vereenvoudigde boekhouding.
• Met de eenvoudige boekhouding wordt een liquiditeitsboekhouding bedoeld waar in het systeem van zowel ontvangsten als uitgaven geregistreerd worden in twee dagboeken.
• Hiervoor geldt dat de ontvangsten en uitgaven worden vermeld of op het moment dat deze op het bankuittreksel worden weergegeven of op het moment dat er sprake is van contante ontvangsten en uitgaven.
• Geldelijke mutaties worden bijgehouden in een opgesplitst dagboek dat minstens tien jaar bewaard moet blijven.
• Verder geldt dat er elk jaar een staat moet worden vastgesteld van de ontvangsten en uitgaven net als een inventarisatie van de bezittingen, schulden, vorderingen en andere verplichtingen van de boekhouding kleine vzw.
• Voor het voeren van de eenvoudige boekhouding klein vzw zijn er standaardmodellen beschikbaar aan de hand waarvan de boekhouding gevoerd kan worden.

Ik hoop dat de informatie in dit artikel inzicht heeft gegeven in de voorwaarden voor het voeren van een boekhouding vzw.